Vil Norges Bank klare å få ned inflasjonen?

by

Norges Bank har kommunisert at de vil få ned inflasjonen ved å sette opp renten raskere. I rentebeslutningen fra august sa sentralbanksjefen at det er behov for en klart høyere rente for å bringe inflasjonen ned mot målet på 2 %. Inflasjonen er for øyeblikket 6,8 % ifølge de siste tallene fra ssb. Styringsrenten er til sammenligning på 1,75 %.

Bakteppet er imidlertid Norges Bank sitt radikale pengepolitiske eksperiment da de satte styringsrenten ned til 0 % i begynnelsen av pandemien. Nullrentene som Norges Bank beholdt i nesten 2 år førte til massiv pengetrykking. Dette er beskrevet i innlegget Pengemengden og inflasjon – Finansbloggeren. Pengetrykkingen som følge av nullrentene har ført til at pengemengden har økt med over 30 % på litt mer enn 2 år. Dette bidrar selvfølgelig til inflasjon.

Før pandemien var det også en lang periode med lave renter og pengetrykking. Dette var perioden 2008 – 2019 etter finanskrisen. De lave rentene førte til at pengemengden i denne perioden økte kraftig. Samlet sett har pengemengden økt fra 1390 milliarder i 2008 til 3100 milliarder i juni 2022. Dette er mer enn en fordobling av pengemengden på bare 14 år! Disse tallene finnes på Pengemengde. Statistikkbanken (ssb.no)

Norges Bank prøver nå å bekjempe den høye inflasjonen etter en lang periode med lave renter og massiv pengetrykking. Men når pengemengden har økt så mye, kan det bli vanskelig å få ned inflasjonen mot målet på 2%. Pengemengden må rett og slett reduseres for å få til dette. Men da må styringsrenten settes opp betraktelig fra dagens 1,75 %.

Styringsrenten må i hvert fall settes godt over den nøytrale renten. Den nøytrale renten er definert som den renten som gjør at pengepolitikken hverken er ekspansiv eller kontraktiv, se  Nøytral rente – Finansleksikon. Den nøytrale renten bidrar hverken til inflasjon eller deflasjon ifølge Norges Bank. Se  Kan vi tallfeste den nøytrale renten? (norges-bank.no) .Hva den nøytrale renten er nå er det ikke enighet om. Men den ligger sannsynligvis i intervallet 2 – 3 %. Vi er foreløpig under nøytral rente. Fortsatt øker pengemengden, som alt annet like bidrar til mer inflasjon.

Norges Bank ser en rentetopp på litt i overkant av 3 % neste år. Dette kommer frem i den pengepolitiske rapporten som ble publisert i juni. Men hvordan kan en styringsrente som bare er litt over den nøytrale renten bekjempe inflasjonen? Per definisjon vil en styringsrente som kun er litt over den nøytrale renten bare bidra til litt deflasjon alt annet like. I dette tilfelle vil den da kun bidra til litt lavere inflasjon. Som nevnt ovenfor bidrar den nøytrale renten hverken til deflasjon eller inflasjon.

Dessuten vil ikke en styringsrente på rundt 3 % redusere pengemengden noe særlig. Dette kan tidligere tall bekrefte. Pengemengden har som nevnt økt med over 30 % på litt over 2 år. Mye av denne økningen er sannsynligvis ikke tatt ut ennå i form av høyere konsumpriser. Dette fordi mye av disse nye pengene har gått inn i boligmarkedet eller aksjer. Men selv penger som er gått inn i boligmarkedet vil etter hvert komme ut i resten av økonomien. Da vil de bidra til å presse opp priser på vanlige varer og tjenester. Dette vil med tiden skape høyere inflasjon.

Renteøkningene til Norges Bank vil derfor ikke være nok for å bekjempe inflasjonen. Selv med flere renteøkninger som ender med en rentetopp på litt over 3 %. Disse renteøkningene vil heller ikke klare å bringe inflasjonen ned mot målet på 2 %. Tiden får vise om jeg får rett. Det er i hvert fall en risiko for at vi får en periode meg varig høy inflasjon. Godt over inflasjonsmålet på 2 %.

Hvorfor kan ikke Norges Bank bare øke rentene nok? Det er utvilsomt det som kreves for å få ned inflasjonen. Men da kreves det en mye høyere rente enn i dag. Hvor høy? Kanskje godt over 5 %. En styringsrente på over 5 % vi føre til gjeldskrise. Gjeldsnivået er veldig høyt blant husholdninger og bedrifter.

Dette vil Norges Bank selvfølgelig ikke gjøre. De vil ikke øke rentene så mye slik at det blir gjeldskrise. Men hva vil skje da hvis inflasjonen forblir høy? Og ikke kommer ned mot målet på 2 %.

Kilder:

Norges Bank: Pengepolitisk rapport 2/22 (norges-bank.no)

Norges Bank: Rentebeslutning august 2022 (norges-bank.no)

https://finansleksikon.no/finansleksikon/n/noytral-rente

SSB: 10945: Pengemengden M1, M2 og M3. Statistikkbanken (ssb.no)